0172 530047 info@b-l.nl

Algemene voorwaarden Boringa & Lankester registeraccountants

De maatschap Boringa & Lankester registeraccountants is gevestigd in Nieuwveen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27329894. Op al onze diensten en (andere) werkzaamheden zijn te allen tijde de onderstaande leveringsvoorwaarden van de maatschap Boringa & Lankester registeraccountants van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Boringa & Lankester registeraccountants, gevestigd te Nieuwveen, vastgesteld d.d. 1 januari 2001 en gedeponeerd onder nummer 58/2001 bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 24 april 2001.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de maatschap Boringa & Lankester registeraccountants.
 2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht verstrekt.
 3. Opdracht: De op basis van een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW tussen partijen verstrekte opdracht, of deelopdracht. In deze algemene voorwaarden wordt elke deelopdracht als een afzonderlijke opdracht tot het verrichten van werkzaamheden beschouwd. Onder ‘opdracht’ dient in deze algemene voorwaarden dan ook in voornoemd geval ‘deelopdracht’ te worden verstaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid, afwijkingen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding / offerte van de opdrachtnemer en voor en iedere overeenkomst, aanvullende- en vervolgopdrachten daaronder begrepen, tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Onverminderd het onder 3 bepaalde zijn deze voorwaarden verder mede bedongen ten behoeve van de maten van de opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van al diegenen die voor hen c.q. de maatschap werkzaam zijn (of waren).
 4. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met de opdrachtnemer gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten, al dan niet in de zin van 2.1, slechts werking toe indien de toepasbaarheid expliciet en schriftelijk vooraf door de opdrachtnemer is erkend, en voor zover die algemene voorwaarden niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 6. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de opdracht. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer, hetgeen inhoudt dat zij die deel uitmaken van de maatschap niet persoonlijk gebonden zijn.
 2. Slechts de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten. Niettemin staat het de opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door de opdrachtnemer aan te wijzen (individuele) vennoten en voor de opdrachtnemer werkzame personen, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 3. De keuze van de door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, zo veel als wenselijk en praktisch mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 5. Behalve voor zover sprake is van door de opdrachtgever in rechte bewezen c.q. door de opdrachtnemer erkende opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, de door de opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen (waartoe behoren alle te maken kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken), welke aanspraken beweerdelijk of werkelijk op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 6. De opdrachtnemer is onherroepelijk gemachtigd op elk moment eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen (vorderings)rechten jegens de opdrachtnemer of de opdrachtgever ontlenen. Rechten en plichten van de opdrachtgever uit de overeenkomst met de opdrachtnemer zijn niet overdraagbaar.
 8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de opdrachtnemer voor hem verrichte werkzaamheden deels/geheel aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is de opdrachtgever gehouden overeen te komen dat die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden is. Alle (in)directe gevolgen bij die derde en de opdrachtnemer bij verzuim van deze plicht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze in meer of mindere mate van belang zijn voor het tijdig en naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Alle (in)directe gevolgen bij verzuim van deze plicht respectievelijk garantie zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Meer in het bijzonder: Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Dit laat onverlet dat bij overschrijding van een uitvoeringstermijn de opdrachtgever de opdrachtnemer terstond schriftelijk in gebreke dient te stellen, telkens indien naar het oordeel van de opdrachtgever van een relevante overschrijding van zo’n termijn sprake is.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit schriftelijk door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 3. Tenzij daartoe door de opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtnemer (c.q. ingeschakelde derde) behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, (model)contracten en andere geestesproducten van c.q. gebruikt door de opdrachtnemer (c.q. ingeschakelde derde), een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden anders dan voor het in de overeenkomst bedoelde doel te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van of betreffende de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, dan wel terstond doch uiterlijk binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 2. Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. In geval van terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kostenloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, echter enkel voor zover de tekortkoming bestaat uit een door de opdrachtgever in rechte bewezen c.q. door de opdrachtnemer erkend niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mocht worden vertrouwd, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Deze verplichting heeft derhalve het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt m.b.t. enig beoogd resultaat van de door de opdrachtnemer te leveren / geleverde diensten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • Bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die (in)direct het gevolg is van de verstrekking van te late, onjuiste, onvolledige, onbetrouwbare of anderszins ondeugdelijke gegevens of informatie door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever;
  • Bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die (in)direct het gevolg is van opschorting door de opdrachtnemer van de werkzaamheden ingevolge 11.1;
  • Bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die (in)direct het gevolg is van een handelen of nalaten van door de opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met de opdrachtnemer verbonden organisatie;
  • Bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;
  • Schade ontstaan als gevolg van overmacht zijdens de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden. Verzending geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de door de opdrachtgever geleden schade naar eigen inzicht, voor zover mogelijk, ongedaan te maken of te beperken.
 4. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, de individuele vennoten van de opdrachtnemer en de voor de opdrachtnemer werkzame personen is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. Indien en voorzover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadegeval, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, de individuele vennoten van de opdrachtnemer en de voor de opdrachtnemer werkzame personen in haar totaliteit beperkt tot een bedrag van € 20.000 of, indien het door de opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk het honorarium met een maximum van € 45.000.
 5. Elke andere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, anders dan hierboven vermeld jegens wie dan ook (opdrachtgever of derde), op welke grond dan ook, is uitgesloten.

Artikel 10. Vervaltermijn

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer, de individuele vennoten en de voor de opdrachtnemer werkzame personen in verband met door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Artikel 11. Honorarium

 1. De opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat een openstaande voorschotfactuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is betaald, dan wel daarvoor door de opdrachtgever zekerheid is gesteld. Dit opschortingsrecht bestaat eveneens na het verstrijken van de veertien dagen termijn van 12.1 totdat volledig is betaald. Een voorschotfactuur wordt bij de slotdeclaratie verrekend.
 2. De verschuldigdheid van het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Overeengekomen is een inspanningsverbintenis.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zal het honorarium van de opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, maandelijks in rekening worden gebracht naar mate door de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.
 5. Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, ingeval hij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van lonen en/of prijzen, of indien sprake is van veranderend inzicht bij de opdrachtgever met betrekking tot de omvang of aard van de werkzaamheden c.q. opdracht.
 6. Afspraken omtrent het honorarium en de uurtarieven van de opdrachtnemer zijn altijd exclusief omzetbelasting.
 7. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out of pocket’ uitgaven alsmede de kosten van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium c.q. uurtarief begrepen en worden zij, zijnde door de opdrachtgever verschuldigd, afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 8 bedoeld. Betaling dient te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 12.1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever direct in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van vorderingen op de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 115.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk en volledig, voor de gehele waarde van de overeenkomst opeisbaar zijn.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel uit te voeren en afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Toepasselijk recht , forumkeuze, diversen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
 3. De bewijslast terzake van de rechtsgeldigheid van een beroep zijdens de opdrachtgever op een bepaling van de algemene voorwaarden berust steeds bij de opdrachtgever.

Pin It on Pinterest

Share This